Wczytuję dane...
ZGŁASZANIE REKLAMACJI Z TYTUŁU GWARANCJI


Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest  
wypełnienie poniższego formularza reklamacyjnego:

FORMULARZ REKLAMACYJNY 
 

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

1. Gwarant (New Trendy Sp. z o.o.) zapewnia Kupującemu wysoką jakość oraz właściwe działanie produktu pod warunkiem prawidłowego, zgodnego z instrukcją, montażu oraz użytkowania zgodnego z przeznaczeniem produktu. Jeżeli wystąpi niesprawność urządzenia gwarant usunie usterkę na terytorium RP jeżeli spełnione będą powyższe warunki.

2. Okres gwarancji liczony od daty wydania towaru przez punkt sprzedaży, uwidocznionej na dowodzie zakupu (faktura, rachunek, paragon) wynosi:

• 5 lat: linia kabin prysznicowych Platinium, Scenery

• 2 lata: pozostałe kabiny, brodziki, umywalki, meble łazienkowe, systemy prysznicowe i systemy odwodnień oraz oświetlenie

3. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego gwarantowi karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. Karta gwarancyjna załączona jest do produktu. Obowiązkiem Kupującego jest odebranie karty gwarancyjnej od sprzedawcy.

4. Karta gwarancyjna musi być czytelnie i kompletnie wypełniona, inaczej reklamacja nie będzie rozpatrywana.

5. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w jak najkrótszym terminie, który może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

6. Gwarant zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu usunięcia usterki lub wady.

7. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić produkt pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń w trakcie odbioru towaru od sprzedawcy. Mechaniczne uszkodzenia powierzchni po wyjściu ze sklepu nie będą uznawane.

W przypadku wystąpienia trudności podczas montażu produktu, zaleca się natychmiastowy kontakt ze sprzedawcą lub serwisem New Trendy sp. z o.o.

Gwarancją nie są objęte:

• mechaniczne uszkodzenia produktu powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobu

• uszkodzenia na skutek nieprawidłowego montażu, konserwacji, samodzielnych przeróbek, jak również powstałe przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej (zaleca się stosowanie odpowiednich filtrów)

• uszkodzenia wynikające z używania niewłaściwych preparatów (środków zawierających aceton, kwasy, związki aluminium, jony chlorku, substancje żrące, ścierne, rozpuszczalniki, proszki, wybielacze, alkohole itp.) i szczotek do mycia produktu

• wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych

• wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego

• braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze

• części eksploatacyjne tj. ulegające naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji produktu, podlegające okresowej wymianie w produktach danego rodzaju

(w przypadku kabin prysznicowych są to: elementy jezdne, uszczelki i zawiasy; w przypadku systemów prysznicowych to: baterie zasilające i filtry)

8. Gwarant nie zwraca kosztów związanych z wymianą glazury uszkodzonej podczas montażu i demontażu produktu.

9. Gwarant rezerwuje sobie prawo do zwrotu kosztów interwencji w przypadki nieuzasadnionego wezwania.

10. Zamontowanie produktu jest równoznaczne z akceptacją warunków gwarancji oraz poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności produktu przed montażem.

11. Gwarancja udzielana na sprzedany towar nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

12. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z montażu niezgodnego z instrukcją lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu.

13. Wszelkie naprawy nie podlegające gwarancji są odpłatne.

14. Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.

15. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej New Trendy Sp. z o.o. nie wystawia duplikatu.

16. Zalecenia eksploatacyjne ogólne:

• produkty (z wyjątkiem lakierowanych mebli łazienkowych) należy myć za pomocą wody, miękkiej tkaniny lub gąbki i delikatnych płynnych środków myjących. Nie należy używać do mycia ziarnistych środków myjących, substancji żrących, ściernych, środków zawierających aceton, kwasy, związki aluminium, jony chlorku, alkohol i rozpuszczalników organicznych

• do czyszczenia i konserwacji nie należy stosować ostrych narzędzi, które mogą porysować lub uszkodzić powierzchnię produktu

• przed rozpoczęciem czyszczenia powierzchni produktu nowym środkiem należy najpierw sprawdzić działanie preparatu w niewidocznym miejscu czyszczonej powierzchni

• zaleca się systematyczną konserwację produktu 

Zalecenia eksploatacyjne szczegółowe:

• kabiny prysznicowe:

- w celu zapewnienia prawidłowego działania rolek drzwi i kabin prysznicowych należy je raz w miesiącu zabezpieczyć wazeliną sanitarną

- do usunięcia osadów z kabin prysznicowych zalecamy okresowe użycie preparatu do czyszczenia kabin prysznicowych z oferty New Trendy Sp. z o.o.

- do pielęgnacji powłoki Active Shield zalecamy stosowanie odżywki z oferty New Trendy Sp. z o.o.

• systemy odwodnień:

- na odwodnieniach nie należy pozostawiać żadnych metalowych elementów

• meble łazienkowe:

- meble należy użytkować w zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych

- należy unikać długotrwałego kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami

- wymagane jest wypoziomowanie mebli

- do czyszczenia powierzchni lakierowanych należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę a następnie wytrzeć powierzchnię mebla do sucha

• systemy prysznicowe:

- do systemów prysznicowych niezbędne jest zamontowanie uszczelek z sitkami na przyłączu wody

 

KARTY GWARANCYJNE i INSTRUKCJE OBSŁUGI


Wszystkie zakupione produkty posiadają kartę gwarancyjną w opakowaniu .

Wzór karty gwarancyjnej


Rabat 5% na wszystkie produkty firm :

 NEW-TRENDY , SEA HORSE

Aby skorzystać z rabatu 5% należy dodać towar do koszyka ,

Następnie wpisać kod rabatowy 

223344

W oknie z komunikatem kod rabatowy ( jak poniżej )